ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียสองประเภทคือวีซ่าแต่งงาน(คู่สมรส)และวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าที่มีจำนวนผู้อพยพสมัครเข้ามาในประเทศออสเตรเลียมากที่สุด และมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากที่สุดเช่นกัน ในแต่ละปีมีจำนวนผู้อพยพใหม่มากกว่า 45,000 คนเข้ามาเป็นประจำทุกปี

ปัญหาและคำถามในการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

ทำไมถึงควรใช้บริการจากบริษัทกฎหมาย?

ด้วยจำนวนของผู้อพยพและผู้สมัครวีซ่าถาวรที่มีมากและมากขึ้นทุกปีในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียจึงมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายการเข้าเมืองเพื่อให้ทันต่อบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรจะใช้บริการบริษัทกฎหมายเพื่อดูแลการยื่นคำร้องสมัครวีซ่าของคุณ เพราะการขาดความเชี่ยวชาญ หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือขาดความรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือข้อผิดพลาดใดๆก็ตาม จะทำให้เกิดความล่าช้า หรือร้ายแรงที่สุดคือการถูกปฏิเสธวีซ่า

ดังนั้นการทบทวนและการเตรียมความพร้อมในการสมัครวีซ่าจึงเป็นสิ่งจำเป็น และการได้รับการดูแลโดยมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจะทำให้คุณมีความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสมัครวีซ่าให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

การแต่งงานที่ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลีย

การแต่งงานของคุณกับคู่สมรสจะต้องเป็นไปและไม่ขัดกับพระราชบัญญัติการสมรสของประเทศออสเตรเลียปี 1961 หากคุณและคู่สมรสได้ทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว คุณจะต้องมีหลักฐานแสดงการสมรส(ใบทะเบียนสมรส) ซึ่งการจดทะเบียนสมรสนี้ได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การแต่งงานตามประเพณีหรือธรรมเนียมไทยดั้งเดิม หรือการแต่งงานตามประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาซึ่งไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศไทย รวมไปถึงการสมรสซ้อนกับภรรยาหลายคน จะไม่ได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน

 

การยุติความสัมพันธ์กับคู่หมั้น

หากคุณได้ยื่นสมัครวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้คุณพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นแบบถาวรได้ อย่างไรก็ตาม หากความสัมพันธ์ของคุณกับคู่หมั้นต้องยุติลงในระหว่างช่วงระยะเวลา 2 ปี คู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องออกจากประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีการรับประกันว่าคู่หมั้นชาวไทยของคุณยังสามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ โปรดตรวจสอบกับทนายความผู้ตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น

 

คำถามในการสัมภาษณ์ในการสมัครขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียจะตรวจสอบเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่หมั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าคุณจะมีหลักฐานเพื่อแสดงและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่หมั้น เช่น หลักฐานภาพถ่าย จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ และหลักฐานอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่จะมีคำถามเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น เช่น คุณสองคนพบกันครั้งแรกที่ไหน มีพี่น้องกี่คน ประกอบอาชีพอะไร คบกันมานานเท่าไหร่แล้ว ฯลฯ เป็นต้น