วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday ของประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลียที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว ศึกษา และทำงานได้เป็นการชั่วคราว

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย

โครงการ Work and Holiday จะมีโควต้าสำหรับเยาวชนไทยในแต่ละปีจำนวนประมาณ 500 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้เป็นเวลา 12 เดือน โดยผู้ถือวีซ่า Work and Holiday ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้หากต้องการ โดยสามารถทำงานกับนายจ้างในออสเตรเลียได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน และไม่ทำงานตลอดระยะเวลา 12 เดือน และไม่ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย(รวมถึงการขายบริการทางเพศ)

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่ามีใช้จ่ายเพียงพอที่จะใช้จ่ายในประเทศออสเตรเลียโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินหรือรายได้ที่จะได้รับจากการทำงานในประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า Work and Holiday

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่มากกว่า 31 ปี
  • มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ AUD 5,000)
  • มีทุนทรัพย์เพียงสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
  • ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday มาก่อน
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ผ่านการสอบ IELTS หรือ TOEFL)
  • มีหนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
  • ต้องการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday อย่างแท้จริง