เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ในการยื่นวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้:

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครและผู้อุปถัมภ์ (สปอนเซอร์)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

– ฟอร์ม Form 47SP ใบสมัครที่ผู้สมัครหลักจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษพร้อมลงนามรับทราบและระบุวันที่ในทุกคำถาม

– ฟอร์ม Form 40SP ซึ่งจะต้องกรอกและลงนามเป็นภาษาอังกฤษโดยสปอนเซอร์เพื่อรับการเป็นสปอนเซอร์ โดยเฉพาะคำถามข้อที่ 57 ที่ต้องลงนามรับหน้าที่ของการเป็นสปอนเซอร์

– ฟอร์ม Form 47A หากผู้สมัครมีบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปี เป็นต้นไปและยังอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของท่าน ผู้สมัครต้องกรอกและลงนามเป็นภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปกับท่านหรือไม่

– ฟอร์ม Form 888 กรอกโดยญาติหรือเพื่อนอย่างน้อย 2 บุคคลขึ้นไปพร้ อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวของเขาหล่านั้นที่รับรู้ถึงความสัมพันธ์และสามารถยืนยันและรับรองความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับสปอนเซอร์ และควรจะเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลียหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย

– ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

– ลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและสปอนเซอร์ ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์(เช่นว่าการพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใด และที่ไหน การแต่งงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ และอื่นๆ รวมถึงการวางแผนของอนาคตร่วมกันในฐานะสามีภรรยา)

– หลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงและต่อเนื่องกับสปอนเซอร์ (เช่น ต้นฉบับจดหมายพร้อมซองไปรษณีย์ อีเมล์ ใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานแสดงการโอนเงิน ฯลฯ)

– หลักฐานว่าผู้สมัครและสปอนเซอร์ได้รู้จักพบเจอกันในสถานะภาพที่เป็นผู้ใหญ่(ไม่ใช่เด็ก) และได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว

– หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครและสปอนเซอร์ประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่เช่นสามี-ภรรยาในอนาคต

– ในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ/สกุล อย่างเป็นทางการของผู้สมัคร, สปอนเซอร์หรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบสมัครขอวีซ่า ให้แนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการเปลี่ยนชื่อของราชการ

– สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงถึงสิทธิ์การดูแลปกครองในกรณีที่ได้รวมบุตรอายุน้อยกว่า 18 ปี ไว้ในใบสมัคร ยกเว้นบุตรที่เกิดระหว่างผู้สมัครกับสปอนเซอร์ของท่าน

– กรณีที่บุตรในปกครองเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสำเนาถูกต้องของเอกสารรับบุตรบุญธรรมทางราชการ

– หากท่านได้รวมบุคคลใต้การปกครองที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปไว้ในใบสมัคร ให้แสดงหลักฐานว่าบุตรหรือผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์นั้นได้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครหลัก

– จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ประกอบพิธีสมรสในประเทศออสเตรเลีย(marriage celebrant) แจ้งถึงวันที่และสถานที่ซึ่งจะประกอบพิธีสมรส รวมทั้งยืนยันการยื่นหนังสือกำหนดการแต่งงาน (Notice of Intended Marriage –NOIM) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบพิธีสมรสในประเทศออสเตรเลีย

– ในกรณีที่ในอดีต ไม่ว่าผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ก็ตามได้ทำการหย่าร้าง แยกกันอยู่แบบถาวร หรือมีการเสียชีวิตของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย ให้แนบใบมรณบัตร (เช่นบุตรหรืออดีตคู่สมรส)ใบรับรองการหย่า หรือแยกกันอยู่ เป็นต้น

 

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครหลัก

– สำเนารับรองถูกต้องเพื่อแสดงตนของผู้ขอวีซ่า (และของแต่ละบุคคลที่ได้ระบุรวมใว้ในใบสมัครของท่าน) เช่นสำเนาสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าที่แสดงข้อมูลและรูปถ่ายของหนังสือเดินทางของผู้สมัครทุกคนที่ได้ระบุรวมในใบสมัคร รวมถึงบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่แม้จะไม่ประสงค์ย้ายถิ่นฐานตามผู้สมัครหลัก (ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางแล้ว) โปรดตรวจสอบข้อมูลของหนังสือเดินทาง การสะกดชื่อ นามสกุล รายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับอื่นๆของท่านทั้งหมด

– เอกสารราชการออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ เพื่อรับรองสถานภาพโสดของผู้ขอวีซ่าว่าปราศจากพันธะสมรส และสามารถสมรสกับสปอนเซอร์ได้

– เอกสารแสดงถึงสิทธิ์การดูแลปกครองของบุตรที่รวมไว้ในใบสมคัรเช่น บันทึกการหย่า หรือ ป.ค.14 หรือใบมรณบัตรของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเสียชีวิตแล้ว

– ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานพร้อมเด็ก อนุญาตให้เด็กย้ายถิ่นฐานเป็นการถาวรไปกับผู้สมัครหลัก พร้อมแนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง(หากมี)

– ต้นฉบับผลรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจของทุกประเทศที่ผู้ขอวีซ่าหลัก บุตรหรือผู้ที่รวมอยู่ในใบสมัครทุกคนที่มีอายุครบ 16 ปี ขึ้นไปได้พำนักอาศัยอยู่เป็นรวมระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปในเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

– เอกสารรับรองการรับราชการทหารหากเคยรับราชการ และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร

– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 รูป

รายการเอกสารส่วนตัวของสปอนเซอร์(ผู้อุปถัมภ์)

– หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าถาวรของประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์ เช่น

    • สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการถือสัญชาติออสเตรเลีย ใบเกิด หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือ หลักฐานการเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย
    • สำหรับชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์นั้น จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติให้สมบูรณ์พร้อม
    • ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ณ 26 กุมภาพันธ์ 2544 โดยวีซ่าประเภท 444 (Special Category) หรือได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซ่าประเภท 444 รวมเวลาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 หรือมีเอกสารรับรองภายใต้พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม ปี 1991 (2534) ว่าได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในวันที่ที่ได้กำหนดไว้

 

– ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมอยู่ในใบสมัคร ฝ่ายสปอนเซอร์จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

    • ใบรับรองการสอบประวัติของออสเตรเลีย – เต็มรูปแบบ (full disclosure) หากได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปตั้งแต่ อายุครบ16 ปี บริบูรณ์ และ
    • ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่สปอนเซอร์ได้เคยพำนักอาศัยเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลา10 ปี ที่ผ่านมา นับแต่อายุครบ 16 ปี ขึ้นไป

 

– หากในอดีตสปอนเซอร์ได้เคยทำการยื่นขอสปอนเซอร์บุคคลอื่นมาก่อนหน้านี้ ให้เขียนแจ้งรายละเอียดว่าได้ทำการรับรองสปอนเซอร์ผู้ใด วีซ่าประเภทใด(คู่หมั้น หรือ คู่สมรส ฯลฯ) หรือได้ทำการสปอนเซอร์ หรือยื่นเอกสารรับรองด้านการเงินให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น โปรดเขียนชี้แจงรายละเอียดถึงความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นๆ ชื่อบุคคล วันที่ได้ยื่นขอ และวันที่ความสัมพันธ์นั้นได้จบสิ้นลง

– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 รูป

หากคุณต้องการผู้ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร หรือต้องการที่ปรึกษาดูแลการสมัครวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย เรายินดีให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

หมายเหตุ: ข้อมูลรายการเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดได้ที่ เว็บไซท์สถานทูตออสเตรเลีย