เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย(วีซ่าคู่สมรส)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย(วีซ่าคู่สมรส)

ในการยื่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้:

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย(วีซ่าคู่สมรส)

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครและผู้อุปถัมภ์(สปอนเซอร์)

– ใบเสร็จการจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย

– หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าแบบคู่สมรส จะต้องแนบสำเนาถูกต้องของทะเบียนสมรส กรณีที่ได้จดทะเบียนสมรสในประเทศออสเตรเลีย เอกสารนั้นจะออกให้โดยสำนักงานทะเบียนของรัฐนั้นๆ

– ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าประเภทผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับสปอนเซอร์ โปรดแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

– หลักฐานแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร

– ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสัมพันธ์น้อยกว่า 12 เดือนให้แสดงหลักฐานหรือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ควรยกเว้นข้อบังคับนี้(เช่น กรณีมีบุตรด้วยกัน หรืออื่นๆ)

– รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและสปอนเซอร์ ระบุความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์(เช่น การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใด และที่ไหน การแต่งงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ และอื่นๆรวมถึงการวางแผนของอนาคตร่วมกัน)

– หลักฐานที่แสดงว่าท่านได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงและต่อเนื่องกับสปอนเซอร์ (เช่น ต้นฉบับจดหมายพร้อมซองไปรษณีย์ อีเมล์ ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานแสดงการโอนเงิน ฯลฯ)

– ในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ/สกุล อย่างเป็นทางการของผู้สมัคร สปอนเซอร์หรือบุคคลที่รวมอยู่ในใบสมัครขอวีซ่า ให้แนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการเปลี่ยนชื่อ

– สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงถึงสิทธิ์การปกครองของผู้ที่อยู่ในความดูแลได้รวมบุตรอายุน้อยกว่า 18 ปี ไว้ในใบสมัคร ยกเว้นบุตรที่เกิดระหว่างผู้สมัครกับสปอนเซอร์ของท่าน

– กรณีที่บุตรในปกครองเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสำเนาถูกต้องของเอกสารแสดงสิทธิ์จากทางราชการ

– หลักฐานที่แสดงว่าบุตรหรือผู้ที่ได้รวมอยู่ในใบสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ปกครองดูแลโดยผู้สมัครหลัก

– ในกรณีที่ในอดีตไม่ว่าฝ่ายผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ก็ตาม ได้ทำการหย่าร้าง แยกกันอยู่แบบถาวร หรือมีการเสียชีวิตของบุคคลทีท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ให้แนบใบมรณบัตร(เช่นบุตรหรืออดีตคู่สมรส) และใบรับรองการหย่า หรือแยกกันอยู่ เป็นต้น

 

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครหลัก

– สำเนารับรองถูกต้องที่แสดงตนของผู้ขอวีซ่า(และของแต่ละบุคคลที่ได้ระบุรวมใว้ในใบสมัครของท่าน) เช่น สำเนาสูติบัตร

– บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางของหน้าที่แสดงข้อมูลและรูปถ่ายของผู้สมัครทุกคนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร รวมถึงบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่แม้จะไม่ประสงค์ย้ายถิ่นฐานตามผู้สมัครหลัก(ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางแล้ว) โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของหนังสือเดินทาง การสะกดชื่อ นามสกุล รายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับอื่นๆของท่านทั้งหมด

– เอกสารแสดงถึงสิทธิ์การดูแลปกครองของบตุรที่รวมไว้ในใบสมัครเช่น บันทึกการหย่า หรือ ป.ค.14 หรือใบมรณบัตรของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเสียชีวิตแล้ว

– ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานด้วยอนุญาตให้เด็กย้านถิ่นฐานเป็นการถาวรไปกับผู้สมัครหลัก พร้อมแนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง(หากมี)

– ต้นฉบับผลรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจของทุกประเทศที่ผู้ขอวีซ่าหลักบุตรหรือผู้ที่รวมอยู่ในใบสมัครทุกคนที่มีอายุครบ 16 ปี ขึ้นไปได้พำนักอาศัยอยู่เป็นรวมระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ในเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

– เอกสารรับรองการรับราชการทหารหากเคยรับราชการ และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร

– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 รูป

 

รายการเอกสารส่วนตัวจากสปอนเซอร์(ผู้อุปถัมภ์)

– หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าถาวรของประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์ เช่น

    • สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการถือสัญชาติออสเตรเลีย ใบเกิด หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือ หลักฐานการเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย
    • สำหรับชาวนิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์นั้นจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติให้สมบูรณ์
    • ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ณ 26 กุมภาพันธ์ 2544 โดยวีซ่าประเภท 444 (Special Category) หรือได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซ่าประเภท 444 รวมเวลาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 หรือมีเอกสารรับรองภายใต้พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม ปี 1991 (2534) ว่าได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในวันที่ที่ได้กำหนดไว้

– ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมอยู่ในใบสมัคร ฝ่ายสปอนเซอร์จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

– ใบรับรองการสอบประวัติของออสเตรเลีย – เต็มรูปแบบ (full disclosure) หากได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปตั้งแต่อายุครบ16 ปี บริบูรณ์ และ

– ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่สปอนเซอร์ได้เคยพำนักอาศัยเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลา10 ปี ที่ผ่านมา นับแต่อายุครบ 16 ปี ขึ้นไป

– หากในอดีตสปอนเซอร์ได้เคยทำการยื่นขอสปอนเซอร์บุคคลอื่นมาก่อนหน้านี้ ให้เขียนแจ้งรายละเอียดว่าได้ทำการรับรองสปอนเซอร์ผู้ใด วีซ่าประเภทใด(คู่หมั้นหรือคู่สมรส ฯลฯ) หรือได้ทำการสปอนเซอร์ หรือยื่นเอกสารรับรองด้านการเงินให้แก่ผู้อื่นเป็นต้น โปรดเขียนชี้แจงรายละเอียดถึงความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นๆ ชื่อบุคคล วันที่ได้ยื่นขอและวันที่ความสัมพันธ์นั้นได้จบสิ้นลง

– รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 รูป

 

หากคุณต้องการผู้ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร หรือต้องการที่ปรึกษาดูแลการสมัครวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย เรายินดีให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

หมายเหตุ: ข้อมูลรายการเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซท์สถานทูตออสเตรเลีย