การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียได้กำหนดให้คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยต้องยื่นแสดงหนังสือรับรองความประพฤติประกอบการยื่นขอวีซ่า โดยหนังสือรับรองความประพฤติสามารถไปยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารเพื่อใช้ประกอบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

– หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ( อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน )

– บัตรประจำตัวประชาชน

– ทะเบียนบ้าน

– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล )

– ใบสำคัญการสมรส หย่า กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า

– หลักฐานทางการทหารของชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่17-45 ปี(สด.8, 9, 43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )

– หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือเอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสถานทูตแล้ว เช่น Request for Record check ,checklist for case Number , ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่สถานทูตได้รับเรื่องไว้แล้ว หรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ฯลฯ)

– หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง กรณีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี )

 

เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์

  1. กรณีไปทำงาน(ด้วยตนเอง)

-สัญญาการจ้างงาน (Work contract) ที่ระบุชื่อบุคคลที่จะว่าจ้างและลงนามโดยถูกต้อง สมบูรณ์แล้วจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ โดยรับรองการแปล จากหน่วยงานหรือสถาบันการแปลภาษาที่เชื่อถือได้ หรือ

– หนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง (Job Offer) ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้าง และลงนามโดยถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ โดยรับรองการแปล จากหน่วยงานหรือสถาบันการแปลภาษาที่เชื่อถือได้

– กรณีไปจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการใหม่ในต่างประเทศ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบคำร้องเพิ่มตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้แก่ หนังสือการขอมีถิ่นที่อยู่เพื่อประกอบกิจการจากสถานทูต หรือหนังสือส่งตัวเพื่อตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือ เอกสารการสมัครวีซ่าเพื่อประกอบธุรกิจ (Business Visa) จากสถานทูต ที่เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้แล้ว

  1. กรณีศึกษาต่อ

– ต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันศึกษาต่างประเทศ และคุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน หรือกรณีที่ศึกษาอยู่แล้วมีความประสงค์จะต่อวีซ่าให้แนบสำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Visa Student ) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือ หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา

  1. กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

– ให้แนบหน้าสำเนาเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ (Resident Visa ) หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งแสดงถึง สถานะ การมีถิ่นที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน หรือเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูต(Request for further information ) หรือเอกสารรับรองจากบุคคลที่มีสัญชาตินั้นๆ เป็นผู้รับรองพร้อมเอกสารประจำตัวของผู้รับรอง ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

  1. กรณีสมรส

– ให้แนบหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส หรือเอกสารการขอสมรสจากสถานทูต

นอกจากนี้ในกรณีอื่นๆ เช่น กรณีติดตามคู่สมรส การขอรับบุตรบุญธรรม หรือการทำงานโดยผ่านนายหน้าหรือตัวแทน อาจจำเป็นต้องมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลและหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ