วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) > วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) หรือวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นวีซ่าสำหรับใช้ในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร(UK) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน หรือเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูง พี่น้อง ครอบครัว หรือเจรจาติดธุรกิจต่างๆ หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ โดยมีกำหนดระยะเวลาเพียงชั่วคราวเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

สำหรับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนของประเทศอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องมีแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้ว่า

 • มีความตั้งใจที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
 • มีทุนทรัพย์มากพอสำหรับใช้จ่ายเมื่ออยู่ในสหราชอาณาจักร และสามารถชำระค่าเดินทางสำหรับการเดินทางกลับได้โดยที่ไม่ต้องทำงาน หรือได้รับการอุปถัมภ์ใดๆ จากบุคคลอื่น
 • หากวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการเจรจาติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรม ต้องระบุให้ชัดเจน

นอกจากนี้ ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวยังต้องแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าในระหว่างที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้สมัครวีซ่าไม่มีความตั้งใจที่จะ

 • อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานาน
 • ทำงานโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง
 • เรียนต่อ หรือเข้ารับการศึกษา
 • แต่งงาน

หากผู้สมัครต้องการสมัครวีซ่าเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ ผู้สมัครวีซ่าต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่า

 • ผู้สมัครวีซ่ามีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาในประเทศอังกฤษหรือในดินแดนสหราชอาณาจักร
 • มีการนัดหมายการรักษากับสถานพยาบาลในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรไว้แล้ว
 • มีทุนทรัยพ์เพียงพอสำหรับการรักษาพยาบาลและการเดินทางกลับ โดยไม่ต้องพึ่งเงินจากองค์กรอื่น
 • จะเดินทางออกจากประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักทันทีเมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หรือเมื่อวีซ่าหมดอายุ
 • ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นทั่วไป เช่น โรคเรื้อน เป็นต้น

การใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ผู้สมัครวีซ่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้ได้

 • เพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม
 • เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
 • ผู้สมัครวีซ่าเป็นนักแสดงหรือศิลปิน และมาทำการแสดงในสหราชอาณาจักร
 • เป็นนักวิชาการและมาทำการวิจัย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยว

ผู้สมัครวีซ่าควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันที่ต้องการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร โดยปกติแล้วสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาการขอวีซ่าภายใน 3 อาทิตย์

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

เรายินดีให้บริการเพื่อให้การสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยบริการแบบมืออาชีพ ดังนี้ เรานำเสนอ:

 • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร
 • ตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าจากผู้สมัครและสปอนเซอร์
 • ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครในการตรวจสุขภาพ
 • จัดเตรียมความพร้อมวีซ่า
 • ให้การฝึกอบรมในการสัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่ากับ VFS
 • ติดตามความคืบหน้าและผลของการอนุมัติวีซ่า

หากคุณต้องการความมั่นใจในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร ควรติดต่อบุคคลหรือบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวีซ่าประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรเพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนกระบวนการในการขอวีซ่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาด และได้รับการอนุมัติในที่สุด