การปฏิเสธวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสอเมริกา

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > การปฏิเสธวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสอเมริกา

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสอเมริกาค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหมายถึงการอนุญาตให้สามารถไปอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกา และนำไปสู่การเป็นพลเมืองถาวรของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้หลายครั้งยังพบว่าการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสเป็นการหลอกลวงเพื่อต้องการอพยพเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย

การปฏิเสธวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสอเมริกา

การปฏิเสธวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสอเมริกา

ในเบื้องต้น คู่สมรสหรือคู่หมั้นชาวไทย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นบุคคลดังต่อไปนี้:

 

– เคยก่ออาชญากรรมใดๆ ที่ถือว่าเลวทรามผิดศีลธรรม

– เป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

– เป็นบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี

– เป็นผู้ใช้ยาเสพติดเป็นประจำ

– เป็นผู้มีอาการทางจิตหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านกายภาพและถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อตนเองหรือผู้อื่น

– เป็นผู้มีโรคติดต่อที่เป็นพาหะ ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

– เป็นผู้การกระทำความผิด 2 ครั้งหรือมากกว่านั้น ซึ่งมีคำพิพากษาลงโทษห้าปีหรือมากกว่านั้น

– เคยได้รับวีซ่า และอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครวีซ่าเข้าข่ายเหล่านี้ อาจมีข้อยกเว้นบางประการทำให้ผู้สมัครสามารถที่จะได้รับวีซ่าได้ ซึ่งต้องอาศัยการปรึกษาและตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าอเมริกา เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขอวีซ่าคู่หมั้นหรือคู่สมรส