วีซ่าคู่สมรสอเมริกา (K-3)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > วีซ่าคู่สมรสอเมริกา (K-3)

คู่สมรสชาวไทยสามารถที่จะเดินทางไปอยู่อาศัยในดินแดนสหรัฐอเมริการ่วมกับคู่สมรสชาวอเมริกันโดยใช้วีซ่าคู่สมรสอเมริกา(K-3  Visas) ทำให้คู่สมรสผู้ถือวีซ่านี้สามารถที่จะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมตัวยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองถาวรต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกา(K-3)

วีซ่าคู่สมรสอเมริกา (K-3)

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า(คู่สมรสชาวไทย)

 • แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสอเมริกัน
 • มีสุขภาพอนามัยที่ดี ผ่านการตรวจสุขภาพ
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและแท้จริงกับคู่สมรสชาวอเมริกัน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมปรากฎในหนังสือรับรองความประพฤติ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องชาวอเมริกัน(สปอนเซอร์)

 • เป็นพลเมืองอเมริกัน
 • แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสชาวไทย
 • ไม่มีประวัติคดีอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อความรุนแรงภายในประเทศ
 • มีหลักฐานทุนทรัพย์เพียงพอ(มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 USD / ปี)
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและแท้จริงกับคู่สมรสชาวไทย

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกา (K-3)

การสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกา(K-3) มีหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่สำคัญๆ มีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

– สปอนเซอร์(คู่สมรสชาวอเมริกัน) ยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน USCIS ระบุความประสงค์ที่จะนำคู่สมรสชาวไทยเข้ามาอยู่อาศัยด้วยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกติ USCIS จะใช้เวลาพิจารณาคำร้องของสปอนเซอร์ประมาณ 2-3 เดือน หากคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ร้องจะได้รับการติดต่อจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติและสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพฯ

– การให้สัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ – สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯจะติดต่อคู่สมรสชาวต่างชาติเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมจากผู้สมัคร และให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต เมื่อส่งเอกสารเสร็จแล้ว     เมื่อวีซ่าได้รับอนุมัติภายในวันเดียวกันหรือถ้าไม่ได้ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้กลับมารับในวันถัดไป

– สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพฯจะติดต่อคู่สมรสชาวไทยเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมจากผู้สมัคร และนัดวันเวลาสัมภาษณ์ผู้สมัครกับสถานทูต

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

โดยทั่วไปแล้ว USCIS หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ จะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาประมาณ 6-9 เดือน อย่างไรก็ตามหากใบสมัครของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาด อาจทำให้การพิจารณาใบสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกาใช้เวลานานกว่าปกติ

ความเกี่ยวข้องระหว่าง วีซ่า K4 – วีซ่าคู่สมรสอเมริกา (K-3)

วีซ่า K-4 เป็นวีซ่าสำหรับเด็กเล็กหรือบุตรของผู้ยื่นสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกา(K-3) วีซ่า K-4 จะทำให้เด็กสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้พร้อมกับพ่อแม่ โดยการสมัครวีซ่า K-4 เด็กหรือบุตรของผู้ยื่นสมัครวีซ่าคู่สมรสต้องยื่นพร้อมกันกับการสมัครวีซ่าคู่สมรส

การสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกามีการตรวจสอบค่อนข้างเข้มงวดกว่าการขอวีซ่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานทูตจำเป็นต้องพิสูจน์ให้แน่ใจชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สมรส การสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี คุณสามารถใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าอเมริกาเพื่อช่วยดูแลและให้คำแนะนำในการขอวีซ่าคู่สมรส เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับคุณ

วีซ่าคู่สมรสอเมริกา

เรายินได้ให้คำปรึกษาและบริการการสมัครขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย โดยคลอบคลุมการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสมัครวีซ่าคู่สมรสอเมริกา
 • ให้คำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับสำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัคร
 • เตรียมการยื่นคำร้องกับ USCIS
 • ยื่นเอกสารประกอบคำร้องไปที่หน่วยงาน USCIS
 • จัดเตรียมเอกสารสมัครวีซ่าให้กับทางสถานทูตอเมริกา
 • ให้ความช่วยเหลือการตรวจสุขภาพผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือในการขอใบรับรองความประพฤติ
 • การฝึกอบรมการให้สัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่าคู่สมรสที่สถานทูตสหรัฐ
 • ติดตามความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่าคู่สมรส