วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2)

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหรือวีซ่าเยี่ยมเยียน (B-1/B-2) วีซ่า B-1 เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ติดต่อกับผู้ร่วมงาน เข้าร่วมประชุม สัมมนา ประชุมธุรกิจ และวีซ่า B-2 เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติ เพื่อนฝูง รวมถึงการเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมงานการกุศล อย่างไรก็ตาม วีซ่าธุรกิจ B-1 และวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 มักจะออกรวมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่า B-1/B-2 โดยสาระสำคัญคือการเดินทางไปแค่ระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2)

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2)

ในกรณีที่คุณกำลังเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือการเชื้อเชิญจากทางญาติและผู้เป็นสปอนเซอร์ บุคคลที่เป็นชาวสหรัฐจำเป็นให้ฟอร์มคำร้องโดยระบุความประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่คุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B-1/B-2) นั้นมีเจตนาที่จะเดินทางเข้าประเทศอเมริกาและอาศัยอยู่อย่างถาวร ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B-1/B-2) จึงต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้ว่า:

– จุดประสงค์ของการเดินทางไปยังอเมริกาเป็นเพียงการท่องเที่ยวหรือเข้าประเทศชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว การพักผ่อน ทำธุรกิจ หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์

– ผู้สมัครวีซ่าวางแผนที่จะอยู่ในอเมริกาเป็นเพียงระยะเวลาชั่วคราวตามที่ระบุไว้

– ผู้สมัครวีซ่ามีหลักฐานทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในระหว่างที่อยู่ในประเทศอเมริกา

– ผู้สมัครวีซ่ามีที่อยู่ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และมีความผูกพันด้านอื่นๆ เช่น มีครอบครัว มีการจ้างงานที่เป็นหลักแหล่งภายในประเทศ มีสินทรัพย์ในครอบครอง ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้ว่าผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

– แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(DS-160)

– หนังสือเดินทาง(Passport) โดยมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้สมัครตั้งใจจะอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน

– รูปถ่ายขนาด 2×2”(5×5 ซม.) ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ

– ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(ค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี)

 

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ในการสัมภาษณ์ ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว การนำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาจะทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าท่านมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว โดยในวันสัมภาษณ์วีซ่าผู้สมัครควรนำเอกสารตัวจริง(มิใช่สำเนา)ต่างๆเหล่านี้มาเพื่อประกอบการพิจารณา

– หลักฐานแสดงรายได้ บัญชีธนาคาร การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์

– หนังสือรับรองการว่าจ้างงาน หนังสือรับรองเงินเดือน และการอนุมัติวันหยุด หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปยังประเทศอเมริกา

– รายละเอียดการเดินทาง การวางแผนการเดินทาง สถานที่เป้าหมาย รายละเอียดที่พัก หรือรายละเอียดข้อมูลอื่นๆทีเกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้สมัครวีซ่า

– หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

นอกเหนือจากเอกสารที่จำเป็นต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตแล้ว ผู้สมัครวีซ่าควรจะทำเอกสารต่างๆเหล่านี้มาแสดงด้วยในวันสัมภาษณ์ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของผู้สมัครวีซ่า ดังนี้:

นักเรียน

– ผลการเรียนล่าสุด ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร และหลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร

ผู้บรรลุนิติภาวะที่ทำงานแล้ว

– หนังสือสัญญาการจ้างงานจากบริษัท และใบสลิปเงินเดือนสามเดือนล่าสุด

นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท

– หลักฐานแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทและเงินตอบแทน

เดินทางไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

– สำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ (เช่นกรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น)

– สำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติหรือเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา เช่น กรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ เป็นต้น)

ผู้สมัครที่ต้องการการรับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B-1/B-2) ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอเมริกาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ควรเตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้น:

– รายงานการวินิจฉัยจากแพทย์ในประเทศไทยที่อธิบายถึงอาการป่วย ลักษณะของอาการป่วย และเหตุผลที่ผู้สมัครวีซ่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในประเทศอเมริกา

– หนังสือจากแพทย์หรือสถานพยาบาลในอเมริกาแจ้งความยินยอมที่จะรักษาอาการป่วยของผู้สมัครวีซ่า พร้อมทั้งรายละเอียดเรื่องระยะเวลาในการรักษา และค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาลผู้สมัครวีซ่า

– หนังสือแจ้งความรับผิดชอบด้านการเงินจากบุคคลหรือองค์กรที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และค่าที่พักอาศัยของผู้สมัครวีซ่า

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

การสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B-1/B-2) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี บางครั้งข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจส่งผลให้คุณถูกสถานทูตปฏิเสธวีซ่าได้ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาและขอคำแนะนำจากบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขอวีซ่าอเมริกาโดยเฉพาะ เพื่อลดความสับสน ความไม่ชัดเจน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และช่วยคุณเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาของคุณ

G.A.M. Legal Alliance ยินดีที่จะให้บริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาให้กับคุณ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ให้คุณมั่นใจในบริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

เรายินได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ดังนี้:

  • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  • การประเมินผลสถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร
  • ประเมินผลและทำความเข้าใจเอกสารที่จำเป็นของผู้สมัครและผู้เป็นสปอนเซอร์
  • ให้ความช่วยเหลือด้วยการเก็บรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกา
  • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • ยื่นวีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกา
  • ติดตามผลวีซ่า