ประเภทของวีซ่าและความต้องการของผู้ยื่นขอวีซ่า

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > ประเภทของวีซ่าและความต้องการของผู้ยื่นขอวีซ่า

1. Transit Visa

Transit Visa วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินจะออกวีซ่าได้ถึง 3 วันเท่านั้น ผู้โดยสารที่เดินทางโดยการขนส่งทางบกจะออกวีซ่าเป็นระยะเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการในประเทศรัสเซียโดยเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ แต่ไม่เกิน 10 วัน

ข้อสำคัญ : หมายเลขของ Transit Visa เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ต้องการเคลื่อนย้ายไปสนามบินเดียวกันภายใน 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้ :

 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3×4 ซม.
 2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
 3. ตั๋วเครื่องบินที่เดินเข้ารัสเซียและตั๋วเครื่องบินสำหรับประเทศปลายทาง
 4. วีซ่าไปยังประเทศปลายทาง (ถ้าจำเป็น)
 5. ประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง

2. วีซ่าท่องเที่ยว

Tourist Visa ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย จะออกไม่เกิน 1 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่มีรูปถ่าย 1, ขนาด 3×4 ซม.
 2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้องเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุวีซ่า
 3. Tour voucher ของบริษัทนำเที่ยว (เอเยนต์ซี่) ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัสเซีย (ตัวสำเนา)
 4. การยืนยันจากตัวแทนการท่องเที่ยวได้รับใบอนุญาตรัสเซีย (ตัวสำเนา)
 5. ตั๋วเครื่องบินรัสเซียและออกจากรัสเซีย
 6. วีซ่าจากประเทศที่ท่องเที่ยวเพื่อไปรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)
 7. วีซ่าไปยังประเทศที่นักท่องเที่ยวตั้งใจที่จะไปเต่อจากรัสเซีย (ถ้าจำเป็น)
 8. ใบตรวจโรค เอชไอวี(HIV) (สำหรับการเข้า)

 
ข้อสำคัญ : ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องดำเนินการโดยภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย, มีวิธีการทดสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนัก ระยะเวลาการวางแผนการเข้าพักในรัสเซีย วันที่และรายละเอียดของและมีลายเซ็นของผู้เข้าสอบและ แพทย์ผู้ดำเนินการทดสอบ โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันทางการแพทย์ ใบตรวจโรคเอชไอวีจะต้องเป็นใบรับรองที่ถูกต้องมีระยะเวลาเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออก ประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง

Leave a Reply