วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับสปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย) และมีกำหนดการแต่งงานภายในระยะเวลา 9 เดือนในประเทศออสเตรเลีย ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียแล้ว

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

คู่หมั้นชาวไทยที่สมัครขอวีซ่าจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

– เป็นคนโสดหรือเป็นอิสระจากการแต่งงาน

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม

– มีสุขภาพแข็งแรง

– สามารถแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์กับ คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย

คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย(สปอนเซอร์) จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

– เป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลียหรือเป็นผู้มีบัตรการพำนักแบบถาวรที่ออกให้โดยออสเตรเลีย

– แสดงหลักฐานของที่พักอาศัย

– แสดงหลักฐานทางด้านการเงิน

– แสดงหลักฐานของความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างคู่หมั้นชาวออสเตรเลีย

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ตามปกติแล้วสถานทูตออสเตรเลียจะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครวีซ่าคู่หมั้นประมาณ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร อย่างไรก็ตามทางสถานทูตอาจใช้เวลานานกว่านี้หากใบสมัครไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีข้อมูลของปัญหาด้านสุขภาพ หรือประวัติความประพฤติ เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพประกอบการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ผู้สมัครขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียและสมาชิกครอบครัวที่ระบุไว้ในใบสมัครต้องทำการตรวจสุขภาพ รวมถึงผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือแม้แต่บุตรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยและไม่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานตามผู้สมัครก็ตาม ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านการตรวจสุขภาพอาจทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้น

การตรวจสุขภาพทำได้หลังจากที่ยื่นใบสมัครวีซ่าแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลียจะส่งจดหมายคำร้องขอตรวจสุขภาพมาทางจดหมายหรืออีเมล์ โดยต้องไปรับการตรวจสุขภาพกับทางสถานพยาบาลที่ทางสถานทูตออสเตรเลียกำหนดไว้เท่านั้น

รายชื่อสถานพยาบาลที่ทางสถานทูตออสเตรเลียกำหนด:

– โรงพยาบาลกรุงเทพ(กรุงเทพฯ)

– โรงพยาบาลบีเอ็นเอช(กรุงเทพฯ)

– โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม(เชียงใหม่)

– Wellness Center โรงพยาบาลกรุงเทพ(ภูเก็ต)

– โรงพยาบาลเอกอุดร(อุดรธานี)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดสำหรับการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซท์ http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand

 

วีซ่าคู่หมั้นประเทศออสเตรเลีย

เรายินได้ให้คำปรึกษาการสมัครวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย โดยคลอบคลุมการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

  • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย
  • ประเมิณผลและทำความเข้าใจเอกสารที่จำเป็นของผู้สมัครและผู้เป็นสปอนเซอร์
  • ให้การช่วยเหลือและแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร
  • ให้การช่วยเหลือและแนะนำในการขอใบรับรองความประพฤติจากทางตำรวจ
  • ให้การช่วยเหลือและแนะนำการตรวจสุขภาพ
  • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • ยื่นวีซ่าผ่านหน่วยงานตัวแทนสถานทูตออสเตรเลีย หรือ วีเอฟเอส
  • ติดตามความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่า

G.A.M. Legal Alliance ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการในการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียให้แก่คุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย

Leave a Reply