วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลียหรือวีซ่าคู่สมรส เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับสปอนเซอร์(คู่สมรส)ชาวออสเตรเลีย หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับสปอนเซอร์ และรวมถึงผู้สมัครวีซ่าและสปอนเซอร์ที่เป็นเพศเดียวกัน

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

เนื่องจากการขอวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสเป็นการขอวีซ่าเพื่อเข้าไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียร่วมกับสปอนเซอร์(คู่สมรส)ชาวออสเตรเลีย ดังนั้นการพิจารณาจึงมักจะเข้มงวดและใช้เวลานาน แต่ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์และสิทธิตามที่กำหนดไว้เมื่อการขอวีซ่าประสบความสำเร็จ

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้เป็นสปอนเซอร์จะต้องมีคือ

– ผู้เป็นสปอนเซอร์และผู้สมัครมีสิทธิแต่งงานได้ตามกฏหมาย

– ผู้สมัครวีซ่าและผู้ยื่นคำร้องทั้งสองคนจะต้องมีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้จากรูปถ่าย จดหมาย อีเมล์ ค่าโทรศัพท์ และหลักฐานอื่นๆ

– สปอนเซอร์ชาวออสเตรเลียจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนคู่สมรส เช่น บัญชีธนาคาร ใบสลิปเงินเดือน สัญญาการจ้างงาน เป็นต้น

– สปอนเซอร์ชาวออสเตรเลียจะต้องแสดงหลักฐานที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

– ผู้สมัครวีซ่าชาวไทยจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามระเบียบข้อบังคับในการขอวีซ่า

– ผู้สมัครวีซ่าชาวไทยจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองความประพฤติ และไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ในใบรับรองความประพฤติ

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

การพิจารณาใบสมัครวีซ่าแต่งงานออสเตรเลียหรือวีซ่าคู่สมรสจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครส่งใบสมัครไม่สมบูรณ์ หรือมีปัญหาข้อมูลด้านสุขภาพ หรือมีประวัติของความประพฤติมิชอบ อาจทำให้ใช้เวลาพิจารณานานกว่าปกติ

การตรวจสุขภาพประกอบการยื่นขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

ผู้สมัครขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลียและสมาชิกครอบครัวที่ระบุไว้ในใบสมัครต้องทำการตรวจสุขภาพ รวมถึงผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือแม้แต่บุตรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยและไม่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานตามผู้สมัครก็ตาม ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านการตรวจสุขภาพอาจทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้น

การตรวจสุขภาพทำได้หลังจากที่ยื่นใบสมัครวีซ่าแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลียจะส่งจดหมายคำร้องขอตรวจสุขภาพมาทางจดหมายหรืออีเมล์ โดยต้องไปรับการตรวจสุขภาพกับทางสถานพยาบาลที่ทางสถานทูตออสเตรเลียกำหนดไว้เท่านั้น

รายชื่อสถานพยาบาลที่ทางสถานทูตออสเตรเลียกำหนด:

– โรงพยาบาลกรุงเทพ(กรุงเทพฯ)

– โรงพยาบาลบีเอ็นเอช(กรุงเทพฯ)

– โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม(เชียงใหม่)

– Wellness Center โรงพยาบาลกรุงเทพ(ภูเก็ต)

– โรงพยาบาลเอกอุดร(อุดรธานี)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดสำหรับการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซท์ http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลียเป็นวีซ่าที่ต้องผ่านการพิจารณาและคัดกรองอย่างเข้มงวดจากสถานทูตออสเตรเลีย เพราะการอนุมัติวีซ่าหมายถึงการอนุญาตให้สามารถไปตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดี ทั้งการเตรียมเอกสาร และการฝึกซักซ้อมการสัมภาษณ์ หากคุณต้องการคำแนะนำในการสมัครวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย ควรติดต่อตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในการขอวีซ่าออสเตรเลียให้บริการและให้คำแนะนำแก่คุณ

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

เรายินได้ให้คำปรึกษาและบริการการสมัครขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย โดยมอบการบริการแบบมืออาชีพ:

  • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสมัครวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย
  • ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และบริการในการจัดเตรียมรายการเอกสารที่จำเป็นจากผู้สมัครขอวีซ่าและจากสปอนเซอร์
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการขอรายงานรับรองความประพฤติเพื่อคู่สมรส
  • ให้ความช่วยเหลือและแนะนำในการตรวจสุขภาพสำหรับคู่สมรส
  • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • ยื่นวีซ่าผ่านหน่วยงานตัวแทนสถานทูตออสเตรเลีย หรือ วีเอฟเอส
  • ติดตามความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่า

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ โดยโทรเลขหมาย +66 2 611 2881-2 ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศไทย หรือเลขหมาย +1800-214-411 ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

Leave a Reply