วีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) > วีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

วีซ่าคู่สมรสของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK) เป็นประเภทวีซ่าที่ให้ผู้สมัครวีซ่าสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเพื่ออยู่อาศัยร่วมกันกับคู่สมรส(สปอนเซอร์)ได้อย่างถาวร

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

สำหรับการสมัครวีซ่าคู่สมรสของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะต้องมีแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้ว่า

สำหรับสปอนเซอร์(คู่สมรสชาวอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร)

 • เป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร
 • มีถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้สมัครวีซ่าคู่สมรสต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับสปอนเซอร์เป็นความสัมพันธ์แท้จริงและได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างเช่น การแต่งงานที่มีการจดทะเบียนสมรสเป็นหลักฐาน เป็นต้น
 • ผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะอยู่อาศัยร่วมกันกับสปอนเซอร์ในดินแดนสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครและสปอนเซอร์มีที่อยู่ที่จะอาศัยร่วมกันในดินแดนสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

ผู้สมัครวีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักรควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันที่ต้องการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร โดยปกติแล้วสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาการขอวีซ่าภายใน 3 อาทิตย์

วีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

เรายินดีให้บริการเพื่อให้การสมัครวีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยบริการแบบมืออาชีพ ดังนี้

เรานำเสนอ:

 • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการสมัครวีซ่าคู่สมรสอังกฤษและสหราชอาณาจักร
 • ตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าจากผู้สมัครและสปอนเซอร์
 • ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพ
 • จัดเตรียมความพร้อมวีซ่าระดับมืออาชีพทั้ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • ให้การฝึกอบรม ในการสัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่ากับ VFS
 • ติดตามความคืบหน้าและผลของการอนุมัติวีซ่า

G.A.M. Legal Alliance มีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คุณ เพื่อให้การขอวีซ่าคู่สมรสอังกฤษเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมเอกสาร ให้ข้อมูล คำปรึกษา ซักซ้อมแนวทาง ยื่นวีซ่า จนถึงติดตามผลวีซ่า

Leave a Reply