วีซ่าเชงเก้น

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศยุโรปในเขตเชงเก้นระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางเข้าออกไปยัง 26 ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีก เพราะเป็นนโยบายด้านวีซ่าของแต่ละประเทศร่วมกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยุโรปแล้วเข้า-ออกหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้นประกอบไปด้วย 26 ประเทศ โดยมี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่

 • เบลเยี่ยม
 • สาธารณรัฐเชก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • แลตเวีย
 • ลิธัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • และสวีเดน

และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่

 • นอร์เวย์
 • ไอซ์แลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • และลิกเตนสไตน์

การขอวีซ่าเชงเก้นสามารถขอได้จากสถานทูตของประเทศเชงเก้นใดก็ได้ ซึ่งการสมัครอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตามแต่ละสถานทูต ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลจากสถานทูตที่ต้องการสมัครเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการขอวีซ่าเชงเก็นมีดังนี้

 • กรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครขอวีซ่าเชงเก้น โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศเชงเก้น
 • วัตถุประสงค์การเดินทางไปยังประเทศเชงเก้น
 • แสดงหลักฐานว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศเชงเก้น
 • มีประกันภัยการเดินทางโดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

เอกสารในการขอเชงเก้นวีซ่า

 • ใบคำร้องขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง
 • เอกสารสำเนาการจองโรงแรม ที่พัก ตั๋วโดยสารรถไฟ เครื่องบิน ฯลฯ
 • รายละเอียดแผนการเดินทางอย่างละเอียดว่ามีการเดินทางเข้าออกประเทศใดบ้าง วันไหนบ้าง
 • หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • ค่าธรรมเนียม ประมาณ 2,500 บาท

วีซ่าแชงเก้น

บริการของเราซึ่งจะช่วยให้คุณขอวีซ่าเชงเก้นได้ง่ายขึ้น

เรานำเสนอ:

 • ให้คำปรึกษาฟรีในการสมัครวีซ่าเชงเก้น
 • การจัดเตรียมเอกสารสมัครวีซ่าอย่างมืออาชีพ
 • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
 • จัดการยื่นเอกสารสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตให้คุณอย่างเหมาะสม
 • ติดตามผลความคืบหน้าการยื่นขอสมัครวีซ่าเชงเก้น

การสมัครวีซ่าเชงเก้นสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามหากขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ หรือขาดการเตรียมพร้อมที่ดี อาจทำให้สถานทูตไม่อนุมัติวีซ่าเชงเก้นได้ จึงควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าเชงเก้นเพื่อมอบคำแนะนำและบริการ เพื่อให้การสมัครวีซ่าเชงเก้นเป็นไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ตามกระบวนการ และได้ผลตอบรับที่ดี

Leave a Reply